ติดต่อเรา

ที่ตั้งกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่อยู่ : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 เลขที่ 399 ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 02-665 3777 ต่อ 6235-6239
โทรสาร : 02-665-3760 ดูหมายเลขทั้งหมดที่ ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
E-mail : rmutpculdiv@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/rmutpculdiv?ref=hl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *