บทบาทหน้าที่

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส่งเสริม พัฒนาอนุรักษ์และธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม สร้างฐานความรู้ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นควรให้มีกองศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้บรรลุเป้าหมายกองศิลปวัฒนธรรม จึงมีบทบาทและหน้าที่ในการประสานการบริหารจัดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์พันธกิจและมาตรการของมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมโดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากคณะต่างๆ ทั้ง 9 คณะและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง รวมทั้งหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *