คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานระบบการปลูกพืชในอาคารด้วยแสงประดิษฐ์