คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวัสดุศาสตร์เพื่ออาชีพ ให้กับชุมชนศรีบุญยืน