ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

 กำหนดการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 กำหนดการประชุมวิชาการฐานทรัพยากรท้องถิ่น
 กำหนดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน
 กําหนดการประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ ๙
 การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์