ประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือเชิญประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนจาก กองศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมในครั้งนี้

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ. ครั้งที่ 2/2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 2561 ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018  

ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 8 มกราคม 2018

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.
ครั้งที่ 1/ 2561

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 2561 ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017

ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.-
มทร.พระนคร ครั้งที่ 4/ 2560

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานและผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/ 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. Continue Reading →

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ-มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – มทร.พระนคร และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ Continue Reading →

ประชุมคณะทำงาน โครงการอพ.สธ –
มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 / 2560

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 และเตรียมการจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี