รายงานการประเมินตนเองปี 2555 (SAR ปี 2555)

>> ตัวบ่งชี้ที่ 2.8             ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  (สกอ. 2.8)

>> องค์ประกอบที่ 6         การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

>> ตัวบ่งชี้ที่ 97.3.2       ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)