รายงานการประเมินตนเองปี 2553 (SAR ปี 2553)

>> ตัวบ่งชี้ 2.8               ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา  (สกอ. 2.8)

>> ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.2        การชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจาก

พระราชดำริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)

>> องค์ประกอบที่ 6      การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ระดับมหาวิทยาลัย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *