บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม

01_resizeผ.ศ.เจทญา กิจเกิดแสง
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม
อีเมล : chettaya.k@rmutp.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6239

07ผศ.รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล
ช่วยราชการกองศิลปวัฒนธรรม
อีเมล : pee_phan@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6235
04งานบริหาร
น.ส.กิตตินันท์ จันทวงศ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล : kittinan.j@rmutp.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6624
06ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
น.ส.สุรีวัลย์ ใจงาม
หัวหน้างานส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อีเมล : sureewan.j@rmutp.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6622
3นายศิริวัฒน์ สายสุนทร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อีเมล : siriwat.sa@rmutp.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6626
12น.ส.นวลพรรณ จำปาเทศ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
อีเมล : nuanpun.c@rmutp.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6236
02

ฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
นายถาวร อ่อนละออ
หัวหน้างานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อีเมล : thawan.o@rmutp.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6627

13น.ส.ทัศนีย์ น้อยแดง
นักวิชาการศึกษา
อีเมล : tassanee.n@rmutp.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 026653777 ต่อ 6237

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *