ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ ณ พื้นที่ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้นำนักศึกษา จำนวน 51 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมสร้างประโยชน์ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนพุสวรรค์ ในการสร้างฝาย จำนวน 40 ฝาย และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดิน เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560