ประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ-
มทร.พระนคร ครั้งที่ 1/2560

_MG_3335

กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร จัดประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และเตรียมการเสนอโครงการของบประมาณ อพ.สธ-มทร.พระนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

รายงานการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ ครั้งที่1-2560