ประชุมคณะทำงานโครงการ อพ.สธ-
มทร.พระนคร ครั้งที่ 2/2560

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ เตรียมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ไตรมาสที่ ๓

รายงานการประชุมคณะทำงาน อพ.สธ ครั้งที่2-2560