โครงการชมรม มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย ปีที่ 7 ปี 2566

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้พระขอพร ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมคณะสาสมาธิ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรม ณ จังหวัดสมุทรปราการ