กิจกรรมชมรม มทร.อาวุโส ปี 2561

กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรม เข้าชมหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และศึกษาวิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.๑๒๔ ณ เมืองมัลลิกา จังหวัดกาญจนบุรี วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมศึกษาศิลปวัฒนธรรมเปรียบเทียบ ไทย – อาเซียน ณ บาหลี บุโรพุทโธประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมการส่งเสริมดูแลสุขภาพตามวิธีแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑