นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2562 นิทรรศการทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

ภาพบรรยายกาศนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

งานนิทรรศการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ผศ.ลักขณา จาตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้แทน ร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ได้นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มาร่วมจัดแสดง และมีคณาจารย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. การพัฒนาคุณสมบัติของต้นแบบแผ่นมวลเบาจากเศษใบยางพาราและเถ้าไม้ยางพาราสำหรับประยุกต์ใช้ระดับภาคสนาม โดย ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ 2. บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยผักตบชวา แกลบ และใยมะพร้าว สำหรับรักษาอุณหภูมิ โดย ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1. การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเส้นใยป่านศรนารายณ์ในเชิงพาณิชย์ โดย ดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1. การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน แนวคิดศิลปะไทยร่วมสมัยสู่แนวทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดย ดร.อาณัฐ ศิริพิชญ์ตระกูล