ประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือเชิญประชุมหารือกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนองพระราชดำริ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยได้ส่งผู้แทนจาก กองศิลปวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าประชุมในครั้งนี้