ชนะเลิศวิจัยสีเขียว

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ คล้ายจ้อย และดร.เกษม มานะรุ่งวิทย์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานวิจัยเรื่อง “ชุดอุปกรณ์ทำผ้าบาติกจากแป้งหัวบอน” ประเภทที่ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต (Life Enhancement) กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมน และประชาชนทั่วไป ในงานการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 (Thailand Green Design Awards 2017) ณ บริเวณ Life style hall ชั้น 2 สยามพารากอน

ดูภาพประกอบ