หารือเรื่องการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมและนักศึกษาผู้นำชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าหารือเรื่องการทำกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม กับคุณวรวิทย์ พันธ์ธนพฤกษ์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กรภายใน คุณเมษมาศ เดชขุน หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกสื่อสารองค์กรภายในและคุณสงวนศักดิ์ มัททวกุล เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เพื่อนำนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีความยินดียิ่งที่ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชลอน้ำ การปลูกหญ้าทะเล การทำปะการังเทียม การปลูกป่าต้นน้ำ เป็นต้น