นักศึกษาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันธรรมชาติ
โดยการบวชป่าและสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

151120-Phu_Hang_Nak-0150

กองศิลปวัฒนธรรม ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ ม.ราชมงคลพระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ ๑ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุทยานสวนหินพุหางนาค อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยมีนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ราชมงคลพระนคร เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ คน

ในการนี้ นักศึกษาได้ลงพื้นที่อุทยานสวนหินพุหางนาค เพื่อทำการศึกษาพื้นที่ป่าและต้นไม้ และนักศึกษาร่วมทำพิธีการบวชป่า  และร่วมร่วมใจในการสร้างฝายชะลอน้ำ
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๑ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๕๙ และเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ ให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา รู้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช และรักในทรัพยากรของชาติต่อไป