ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 8 มกราคม 2018