ประชุมคณะทำงานโครงการอพ.สธ.-
มทร.พระนคร ครั้งที่ 4/ 2560

ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานและผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/ 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. – 14.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. และมีการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้กำหนดให้ของบประมาณก่อนวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 จากนั้นมีการพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่ หก โดยให้มีการเลือกพื้นที่ ที่สนองพระราชดำริให้ตรงกับพื้นที่รับผิดชอบของมทร.พระนคร