แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

คำชี้แจง

โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อที่ตรงกับผู้ตอบ


ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
1. คณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ให้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
2. กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งของคณะและของมหาวิทยาลัยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
3. คณะและมหาวิทยาลัยมีพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
4. สภาพการใช้งานอาคารและสถานที่จัดกิจกรรมมีความปลอดภัย
5. สภาพอาคารสถานที่จัดกิจกรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
6. มีการตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรมให้มีความสวยงามตามศิลปวัฒนธรรมไทย
7. คณะและมหาวิทยาลัยมีการจัดปรับแต่งภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 8-2-1 =

รายงานผล