ตรวจสอบรายชื่อนศ.เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564
ได้มากกว่า 120 คะแนน

Posted Posted in ข่าว

รายชื่อนศ.เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ได้ 120 คะแนนขึ้นไป ได้รับ 1 ชั่วโมงกิจกรรม

กิจกรรมออนไลน์วันสงกรานต์ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าว

นักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ชั่วโมง หลังจากรับชมวิดีทัศน์จบและร่วมตอบคำถามและได้คะแนนมากกว่า 80% = 120 คะแนนขึ้นไป ร่วมตอบคำถามเพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมได้ที่นี่

ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ

Posted Posted in กิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทยในชื่องาน “ราชมงคลพระนครสืบสาน สงกรานต์ชาววังสุขสันต์ร่วมใจ” โดยมีดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน จัดโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในการนี้ผู้บริหาร […]

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนแม่บทโครงการอพ.สธ.

Posted Posted in ประชุม

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (อพ.สธ.-มทร.พระนคร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ […]

ประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์

Posted Posted in ประชุม

ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รับมอบหมาย จาก ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย ประจำปี ๒๕๖๔ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ดำเนินการประชุมโดยกองศิลปวัฒนธรรม […]

ดาวโหลดแบนเนอร์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

Posted Posted in ข่าว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  

กองศิลปวัฒนธรรมร่วมประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Posted Posted in กิจกรรม

ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม นำทีมบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานโดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ […]

โครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช

Posted Posted in กิจกรรม

กอง​ศิลป​วัฒนธรรม​ ฝ่าย​พัฒนา​นักศึกษา​และ​ศิษย์เก่า​สัมพันธ์​ จัดโครงการชมรม​มทร.พระนครอาวุโส​ รักษ์ธรรม​ รัก​ษ์ไทย​ ปี​ที่​ ๕​ กิจ​กรร​มที่​ ๓​ กิจกรรม​ชม​สวน​​และการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ ณ​ สวนนงนุช​ ในวันที่​ ๑​ มีนาคม​ ๒๕​๖​๔ https://www.facebook.com/rmutpculdiv/posts/3817108315048507