นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2556

นิทรรศการทรัพยากรไทย นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก”ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ อธิการบดี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการเปิดงาน ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องเคียงธาราในการนี้กองศิลปวัฒนธรรมได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยอันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประกอบไปด้วย ผลงานวิจัยสบู่เยื่อกล้วย ชาผักหวาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้ป่าไทยจากโสนหางไก่ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลงานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จากคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์จากเสื่อกก ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย ของตกแต่งบ้านจากกระบวนการผลิตกรงนกหัวจุกจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นอกจากนี้ยังมีผลการจัดโครงการสนองพระราชดำริฯโดยนำเสนอเป็นโปสเตอร์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองศิลปวัฒนธรรมโดยมีผู้เข้าชมมาลงทะเบียนจำนวน ๑๑๕๒ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *