นิทรรศการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2558

[Cover-RSPG_Summit-2016]

ภาพบรรยายกาศนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓–๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการเปิดงานในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยอันเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประกอบไปด้วย

ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

ตำรับอาหารไทยออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์

การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มจากโสนหางไก่ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พานพุ่มจากโสนหางไก่ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่

การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศครีมและขนมหวาน

การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศครีมและขนมหวาน

การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป

การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป

ภูมิปัญญาไทยในการนำสมุนไพรมาใช้ตามวิถีไทย แนวคิดของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ภูมิปัญญาไทยในการนำสมุนไพรมาใช้ตามวิถีไทย แนวคิดของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร

แนวทางพัฒนาพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากอัตลักษณ์งานเข้าไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทย ภาคกลาง

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากอัตลักษณ์งานเข้าไม้ในงานสถาปัตยกรรมไทย ภาคกลาง

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สปาจากกากพืชเศรษฐกิจไทย

ออกแบบบรรจุภัณฑ์สปาจากกากพืชเศรษฐกิจไทย

การศึกษาและออกแบบผนังสองชั้นจากวัสดุธรรมชาติ(ไม้ไผ่)

 

การศึกษาและพัฒนารูปแบบกระเป๋าใบลานเพื่อพัฒนาชุมชน

การศึกษากระบวนการและรูปแบบผ้าทอไทยพวน

มาทำไวน์กล้วย ไวน์แตงโม มีประโยชน์กัน

มาทำไวน์กล้วย ไวน์แตงโม มีประโยชน์กัน

การบ่งชี้คุณภาพของเชื้อเพลิงอัดแท่งด้วยเครื่องมือการนำไฟฟ้าต้นแบบชนิดพกพา

ระบบตัวกรองชีวภาพด้วยสาหร่ายคลอเรลลา

การบูรณาการงานวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ภาคกลาง

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสำนักเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 2 กิจกรรมค่าย”การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ” ระดับอุดมศึกษา

โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 3 กิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ แปลง 905

การผลิตสื่อเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไท-ยวน

โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพร