หน้าแรก กองศิลปวัฒนธรรม

ข่าวสาร

Today : July 16, 2018
  • Posts not found

กิจกรรม

ประชุม

ประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม วิทันตสาสมาธิ

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ แปลง 905

ประชุมเตรียมความพร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Hanoi University

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสงกรานต์ ปี 2561

ประชุมคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0

ประชุมพิจารณาความร่วมมือเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกัน

เตรียมพร้อมจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วัฒนธรรมในงานมงคล”

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอพ.สธ. – มทร.พระนคร

คลังความรู้

นิทรรศการออนไลน์