คลังความรู้ ปี 2554

Posted Posted in คลังความรู้

1. การใช้ไส้เดือนดินผลิตปุ๋ยกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด 3. การบัญชีสู่ครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 4. ขยะหอมตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 5. โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากหญ้าแฝก 6. ผดุงเรือนหมอพรสนองพระราชดำริ 7. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัครศิลปินพระผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่