คลังความรู้ ปี 2556

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  ระยะที่ ๑ การสาธิตการทำกระทงลอยจากพืชผักสวนครัวและวัสดุธรรมชาติ