ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ที่นี่

Posted Posted in ข่าว

ผู้บริหาร ผู้บริหาร คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/อื่นๆ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล […]

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร

Posted Posted in ข่าว

วิธีการตอบแบบตอบรับให้เลือกที่ คณะ/หน่วยงาน ของท่าน คณะ สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์/อื่นๆ  

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร

Posted Posted in ข่าว

ดาวโหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครได้ที่นี่(คลิก)   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กองพัฒนาศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   วิธีการส่งข้อมูลกลับมาทางกองศิลปวัฒนธรรม หากมีไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์วิดีโอ ให้แนบไฟล์ต้นฉบับมาในแผ่นซีดี จัดส่งมาที่กองศิลปวัฒนธรรม หากไม่มี จัดส่งเป็นไฟล์มาทาง E-Mail : […]

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

Posted Posted in ข่าว

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์ หัวใจไทย” ในวันพฤหัสที่ 7  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ห้องประชุมกรมหลวง ห้องเรียน A ๖๐๙ ชั้น ๖ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และหอประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]