รายงานการประเมินตนเองปี 2556 (SAR ปี 2556)

>> ตัวบ่งชี้ที่ 2.8             ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

>> องค์ประกอบที่ 6         การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

>> ตัวบ่งชี้ที่ 97.3.2      ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *