รายงานการประเมินตนเองปี 2554 (SAR ปี 2554)

>> ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

>> ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.2 การชี้นำและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชดำริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)

>> องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *