วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ กองศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งสนับสนุน สืบสาน บูรณาการ ทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการจัดการความรู้ สู่การสร้างเครือข่ายระดับองค์กร ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ปรัชญา


 ศิลปวัฒนธรรม คือ มรดกอันล้ำค่าของแผ่นดิน

พันธกิจ


1. สร้างระบบการบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้สามารถผลิตและสร้างสรรค์ งานวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3. ศึกษาวิจัยและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาอย่างยั่งยืน
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *