ผลการตัดสินประกวดเรียงความ

ผลการตัดสินประกวดเรียงความ

หัวข้อเรื่อง  “ทำไมคนไทย จึงรักพระเจ้าอยู่หัว”

ในโครงการ ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๗ พรรษา มหาราชา

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย นายจิระ เลิศปีติโกวิท
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
รางวัลชมเชย นางสาวจิตติภา ประคองวงษ์
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
รางวัลชมเชย นางสาวอริสรา เพ็งหนู
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
รางวัลชมเชย นางสาวกัญญารัตน์ เพ็งศาสตร์
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
รางวัลชมเชย นางสาวณัฐธิดา ชื่นอารมณ์
โรงเรียนราชวินิต มัธยม
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ นายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายสุทิศ ใจพินิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายจิรวัฒน์ กุลลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รางวัลชมเชย นายพิษณุ สลับเขียว
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี
รางวัลชมเชย นาย ปิยวุฒิ ถาวงษ์กลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร