ผลการประกวดการ์ดวันแม่พร้อมคำบรรยายบอกรักแม่

ระดับอุดมศึกษา  
รางวัลชนะเลิศนายณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
001-ณรงค์ฤทธิ์ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1น.ส.เสาวลักษณ์ โกสุมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
002-เสาวลักษณ์ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2น.ส.พัชรินทร์ โกสุมพันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
003-พัชรินทร์ 1
รางวัลชมเชยนายชุติเดช ลีรพงษ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
004-ชุติเดช 1
รางวัลชมเชยน.ส.ธนัสถา ไชยผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
005-ธนัสถา 1

ระดับมัธยมศึกษา  
รางวัลชนะเลิศ นายศักดิธัช แสงจันทร์
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
006-ศักดิ์ธัช 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1น.ส.ณิวิชภาดา เจริญสุข
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
007-ณิวิชภาดา 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2น.ส.ภคพร ยงยุทธนาสถิตย์
โรงเรียนศึกษานารี
008-ภคพร 1
รางวัลชมเชยนายอัครวุฒิ กลิ่นหอม
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
009- อัครวุฒิ 1
รางวัลชมเชยน.ส.วราภรณ์ ลอบงาม
โรงเรียนวัดราชาธิวาส
010-วราภรณ์ 1