ข่าว

ผลการประกวดในงาน
“เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”

กองศิลปวัฒนธรรม จัดการประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการประกวดวีดิทัศน์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา  การประกวดศิลปะประดิษฐ์งานดอกไม้สดแบบไทย ทั้งกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และมาลัยข้อพระกร โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยม นักศึกษา และประชาชาชนทั่วไปร่วมประกวดถึง ๒๘ ทีม ในงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” ผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลการประกวดวีดิทัศน์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ “เจ้าฟ้านักภาษา”

ระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 
รางวัลชนะเลิศ ทีม OK Production
นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

150626-Chaofah_Nak_Pasa-0606
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมยิ้มวิหก
นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

150626-Chaofah_Nak_Pasa-0603

รางวัลการประกวดการแสดงประกอบเพลง “นารีรัตนา” เฉลิมพระเกียรติฯ

ระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 
รางวัลชนะเลิศทีมนักศึกษาเพชรราชมงคล มทร.พระนคร
01-ชนะเลิศ (1)
Con-HRH_Event_Prepare-043
Con-HRH_Event_Prepare-042
01-ชนะเลิศ (2)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ทีมคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
02 (2)
02 (1)
02-รองชนะเลิศ (2)
02-รองชนะเลิศ (1)

รางวัลการประกวดการแสดงประกอบเพลง “นารีรัตนา” เฉลิมพระเกียรติฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช 
รางวัลชนะเลิศโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
01-ชนะเลิศ (1)
01-ชนะเลิศ (5)
01-ชนะเลิศ (4)
01-ชนะเลิศ (3)
01-ชนะเลิศ (2)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนปทุมวิไล
02-รองชนะเลิศอันดับ 1 (1)
02-รองชนะเลิศอันดับ 1 (3)
02-รองชนะเลิศอันดับ 1 (2)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์
03-รองชนะเลิศอันดับ 2 (3)
03-รองชนะเลิศอันดับ 2
03-รองชนะเลิศอันดับ 2 (5)
03-รองชนะเลิศอันดับ 2 (4)

รางวัลการประกวดกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช 
รางวัลชนะเลิศโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
01-ชนะเลิศ (2)
01-ชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก
02-รองชนะเลิศอันดับ1 (4)
02-รองชนะเลิศอันดับ1 (2)
02-รองชนะเลิศอันดับ1 (1)
02-รองชนะเลิศอันดับ 1
02-รองอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
03-รองชนะเลิศอันดับ 2
03-รองอันดับ 2
รางวัลชมเชยโรงเรียนนาคประสิทธิ์
04-ชมเชย (นาคประสิทธิ์) (1)
04-ชมเชย (นาคประสิทธิ์) (2)
04-ชมเชย
รางวัลชมเชยโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
05-ชมเชย (ศรีสำโรง) (1)
05-ชมเชย

รางวัลการประกวดมาลัยข้อพระกร

ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
- รางวัลชนะเลิศทีมล้านนา มทร.พระนคร
01-ชนะเลิศ (3)
01-ชนะเลิศ (4)
01-ชนะเลิศ
01-ชนะเลิศ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมสามแซ่บ ประชาชนทั่วไป
02-รองชนะเลิศอันดับ1 (2)
02-รองอันดับ 1
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมสุธาทิพย์ ประชาชนทั่วไป
03-รองชนะเลิศอันดับ2 (3)
03-รองอันดับ 2
- รางวัลชมเชยทีมฟิน ฟิน Never ประชาชนทั่วไป
04-ชมเชย ฟินฟิน
04-ชมเชย
- รางวัลชมเชยทีมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
05-ชมเชย
05-ชมเชย