ข่าว

มทร.พระนคร จัดงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ๑ ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยการแสดงประกอบเพลงนารีรัตนา การประกวดวีดิทัศน์สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติฯ การประกวดศิลปะประดิษฐ์งานดอกไม้สดแบบไทย ทั้งกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และมาลัยข้อพระกร โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยม นักศึกษา และประชาชาชนทั่วไปร่วมประกวดถึง ๒๘ ทีม

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ๖ วิชา ๖๐ พรรษา โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วยการทำยาหม่องสมุนไพร การตกแต่งเสื้อยืดด้วยผ้าไหม การทำมาลัยจากลูกปัด การทำกรอบรูปจากผ้าไทย การทำผ้าพันคอมัดย้อม และการสกรีนเสื้อลายไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และบุคลากรภายในเข้ารับการอบรมร่วม ๑๘๐ คน