ข่าว

ภาพโครงการประจำปี 2556

• ๕ ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์ ๘๕ พรรษา มหาราชา ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

• โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง ๙๐๕ ประจำปี ๒๕๕๖ รอบที่ ๑ กิจกรรมสำรวจ , จัดทำแผนผังต้นไม้ และใส่ปุ๋ย ณ แปลงพื้นที่ ๙๐๕ อพ.สธ. อำเภอไทรโยค จัดหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๑๔- ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

• โครงการกิจกรรมค่าย “การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา” ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 

• โครงการรักษาดูแลและปรับปรุงต้นไม้ในแปลง ๙๐๕ ประจำปี ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ กิจกรรมสำรวจ และจัดทำแผนผังต้นไม้ ณ แปลงพื้นที่ ๙๐๕ อพ.สธ. อำเภอไทรโยค จัดหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖