ข่าว

ภาพโครงการประจำปี 2551

• ภาพกิจกรรม “ไหว้ครู สู่ขวัญ สืบสานประเพณีไทย” ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

• ภาพกิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

• ภาพกิจกรรม ราชมงคลพระนคร ส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 

• ภาพกิจกรรม เทิดไท้มหาราชินีศรีแผ่นดิน สืบสานศิลป์ทั่วถิ่นไทย ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

• ภาพกิจกรรม ปลูกป่าเทิดไท้มหาราชินีศรีแผ่นดิน สืบสานศิลป์ทั่วถิ่นไทย ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

• ภาพกิจกรรม มทร.พระนครดึงนักศึกษาปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

• ภาพกิจกรรม มทร.พระนครดึงนักศึกษาปลูกฝังศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑