ข่าว

>> ตัวบ่งชี้ที่ 97.3.2 ผลการชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้าน การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)

>> รายงานผลการดำเนินงาน

>> หลักฐานผลการดำเนินงาน