ข่าว

ตัวบ่งชี้ 2.8

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ. 2.8)

>> รายงานผลการดำเนินงาน

>> หลักฐานผลการดำเนินงาน