สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน
โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

เพื่อรับชั่วโมงกิจกรรมบัณฑิตพึงประสงค์ ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถเลือกวันเวลาที่สะดวก เข้าร่วมกิจกรรมได้ดังนี้

 

1. สมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ เทเวศร์ เวลา 09.00-12.00 น. 

      เช็ครายชื่อผู้สมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2563

 

2. สมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ เทเวศร์ – โชติเวช เวลา 15.00 – 18.00 น.

      เช็ครายชื่อผู้สมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2563

 

3. สมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2563 จำนวน 20 คน ณ เทเวศร์ – โชติเวช เวลา 09.00-12.00 น.

    เช็ครายชื่อผู้สมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2563