กิจกรรม

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

22 พฤษภาคม
วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ
เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.2000 ให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็น“วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ”
เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
เริ่มมีผลบังคับใช้คือ วันที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ.1992
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการ
ใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

ความหลากหลายทางชีวภาพ
หมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ
ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย
สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์
หากถิ่นที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันมากเพียงใด
ก็ยิ่งมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพียงนั้น

คุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ
1. ทำให้มนุษย์มีปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
2. เกิดความสมดุลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตความปกติสุข
3. ทำให้คุณภาพชีวิตมนุษย์ดีขึ้นทั้งด้านโภชนาการ การแพทย์
4. เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญในธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่