ข่าว

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของกรุงเทพมหานครได้ที่นี่(คลิก)

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะศิลปศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

กองพัฒนาศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิธีการส่งข้อมูลกลับมาทางกองศิลปวัฒนธรรม

หากมีไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์วิดีโอ ให้แนบไฟล์ต้นฉบับมาในแผ่นซีดี จัดส่งมาที่กองศิลปวัฒนธรรม

หากไม่มี จัดส่งเป็นไฟล์มาทาง E-Mail : acd@rmutp.ac.th