ประชุม

ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9”

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 9” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุม
ในการนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง สร้างพื้นที่วัฒนธรรมมรดกร่วมอาเซียน
โดย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหาพันธุ์ เป็นผู้บรรยาย