กิจกรรม

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร ที่มา : กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร