กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร มอบหมายให้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูตร ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จัดโดย วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ
ในการนี้ มทร.พระนคร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๔ กัณฑ์วนประเวศน์ โดยมีพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ เป็นผู้แสดงธรรมเทศนา โดยได้รับปัจจัยกัณฑ์เทศน์จากผู้บริหารและบุคลากร มทร.พระนคร เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท