กิจกรรม

ประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดสุนทรพจน์…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018