กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม ตรวจ 5 ส ระดับอธิการบดี

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 กองศิลปวัฒนธรรม มีการตรวจ 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ, สร้างนิสัย) ในระดับสำนักอธิการบดี ซึ่งทางคณะกรรมการมีการตรวจสอบเรื่องความเป็นระเบียบของโต๊ะทำงาน ตู้จัดเก็บเอกสารและตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การเก็บสายไฟใต้โต๊ะ Index บอกรายละเอียดหน้าตู้จัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมในการจัด 5 ส เป็นอย่างดี