ประชุม

ประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในโอกาส  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

๑.๒   คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๑๑๔๔/๒๕๖๐, ๑๕๐/๒๕๖๑ และ ๒๗๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

๑.๓  การประกวดผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

๑.๔    แจ้งการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๕ ปี

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑   พิจารณาผลเพื่อการรับการตรวจประเมิน และการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม

>>ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๔.๒    พิจารณาการเสนอของบประมาณการจัดโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ๑๕ ปี

ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑    การกำกับติดตามการดำเนินงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)

 ๕.๑.๑   รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน ตัววัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

๕.๑.๒   รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑) ทั้งหมดของทุกคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม (ไตรมาสที่ ๔ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑) รอบ ๑๒ เดือน พร้อมทั้ง  การประเมินผล และแนวทางแก้ไข

๕.๒   การรายงานผลการเสนอของบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลผลิตที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๕.๓  การเตรียมการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๕.๔  การดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดใหม่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ยุทศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน