กิจกรรม

ทวนสอบ SAR (ซ้อมตรวจ)

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าทวนสอบรายงานการประเมินตนเอง SAR (ซ้อมตรวจ) ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018